PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Strategia Rozwoju Gminy/Powiatu - oferta:

Rozwój lokalny to coś więcej niż lokalny rozwój gospodarczy. Sam wzrost ekonomiczny nie gwarantuje bowiem rozwoju lokalnej wspólnoty – nie musi przyczyniać się do redukcji biedy, zmniejszenia wykluczenia społecznego czy ograniczenia skali występujących problemów społecznych. Co więcej - nie zawsze oznacza on poprawę warunków bytowych mieszkańców czy wzrost jakości usług, z których korzystają. W konsekwencji sam rozwój gospodarczy nie zawsze oznacza lepszą jakość życia. Podejście Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do procesu planowania strategicznego (w tym do aktualizacji istniejących strategii) opiera się na przekonaniu, że strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych (a zatem niejako „wewnętrznym” dokumentem urzędu samorządowego), ale planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej. Oznacza to konieczność wypracowania lokalnego konsensusu wokół zapisów strategii oraz uzgodnienia zasad włączania szerokiego grona interesariuszy w proces jej realizacji.

Partycypacyjny Model Planowania Strategicznego (PMPS) oznacza:

• zaangażowanie w prace nad dokumentem strategicznym szerokiej reprezentacji środowiska lokalnego (przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych,
• przyjęcie perspektywy zrównoważonego rozwoju - analizy i decyzje podejmowane w trakcie wypracowywania strategicznych rozwiązań obejmują trzy obszary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Oznacza to, że uwarunkowania związane z każdym z tych obszarów są uwzględniane w procesie decyzyjnym (choć nie w każdym przypadku musi to oznaczać przypisywanie im jednakowej wagi),
• opracowanie raportu o stanie gminy/powiatu opartego na analizie danych zastanych (finansowych, stanu infrastruktury, demograficznych, danych dotyczących rynku pracy i gospodarki oraz uwarunkowań środowiskowych,)
• przeprowadzenie pogłębionej diagnozy społecznej (obejmującej zarówno analizę danych zastanych, jak i realizację badań społecznych na losowej reprezentatywnej próbie mieszkańców – badań opinii na temat warunków życia i jakości usług publicznych w gminie/powiecie),
• weryfikację wypracowanych rozwiązań w toku rzeczywistych i efektywnych konsultacji społecznych,
• uwzględnienie w selekcji priorytetów rozwoju opinii ogółu mieszkańców,
• ścisłą współpracę przy tworzeniu dokumentu pomiędzy interesariuszami społecznymi i instytucjonalnymi, pracownikami urzędu oraz konsultantami ze strony FRDL.

Końcowy dokument strategii standardowo obejmuje:

• raport o stanie gminy/powiatu,
• raport na temat ocen warunków życia i jakości usług publicznych przez mieszkańców,
• analizę najważniejszych problemów oraz szans rozwojowych gminy/powiatu,
• określenie wizji rozwoju,
• prezentację strategicznych celów rozwoju gminy/powiatu w perspektyw wieloletniej (perspektywa 10-20 lat),
• zestawienie wskaźników oddziaływania strategii,
• plan działań krótkoterminowych (perspektywa 3-4 lat) zawierający określenie konkretnych działań, wskaźników ich realizacji, odpowiedzialności za ich wdrożenie oraz harmonogramu realizacji,
• plan zarządzania strategią (obejmujący także procedury monitoringu wdrażania działań oraz procedury aktualizacji strategii).

Cały proces zazwyczaj trwa od 3 do 7 miesięcy, a jego długość warunkowana jest lokalnymi potrzebami, gotowością partnerów do współpracy oraz konkretnymi możliwościami aktywizacji ludzi oraz wykorzystania zasobów materialnych. Przed pierwszym spotkaniem Zespołu Strategicznego uzgadniane są (w bezpośredniej dyskusji z władzami samorządowymi) podstawowe, ramowe kwestie związane z pracami nad strategią: zasady rekrutacji członków Zespołu, wstępna koncepcja realizacji badań społecznych, doprecyzowywany jest harmonogram prac. Ponadto, konsultanci zbierają informacje o istniejących, obowiązujących strategiach i programach o charakterze strategicznym.

Cena: indywidualnie ustalana po zapoznaniu się z oczekiwaniami Zamawiającego

Kontakt w sprawie oferty:

Marlena Skrzypczak
Specjalista ds. doradztwa

tel. 22 351 93 09
e-mail: marlena.skrzypczak@frdl.org.pl

Marcin Wielgus
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Mazowsze
Tel. 22 35 193 26
e-mail: marcin.wielgus@frdl.org.pl

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: